Oferujemy noclegi w Łomiankach, zajrzyj na naszą stronę https://PokojewLomiankach.pl i wynajmij dla siebie pokój.
A A A

Intensywna terapia

Pierwotna kwasica oddechowa

Istotą ostrej kwasicy oddechowej jest szybkie nagromadzenie sią w ustroju dwutlenku węgla i kwasu węglowego, prowadzące do spadku pH krwi poni­żej 7,35. Kwasica taka powstaje wskutek krytycznego zmniejszenia wentylacji pę­cherzykowej, uniemożliwiającej wydalanie na bieżąco wytwarzanego w pro­cesach metabolicznych dwutlenku węgla. Jak szybko może pojawić się ciężka kwasica oddechowa, świadczy przytaczany przez Moora fakt, że u zdrowego człowieka z dobrym krążeniem i czynnością nerek przez oddychanie w ukła­dzie zamkniętym można obniżyć pH krwi do 7,2 w ciągu 8 min. W praktyce intensywnej terapii do ostrej kwasicy oddechowej prowadzą schorzenia gwałtownie zmniejszające całkowitą wentylację pęcherzykową z powodu porażenia ośrodka oddechowego, niedrożności oskrzeli, niewydolno­ści mięśni oddechowych lub uszkodzeń klatki piersiowej, uniemożliwiających skuteczną wentylację. U pacjenta oddychającego powietrzem kwasicy odde­chowej spowodowanej hipowentylacją zawsze towarzyszy ciężka hipoksemia, wywierająca rozstrzygający wpływ zarówno na stan kliniczny, jak i na los pa­cjenta. U chorych oddychających mieszaniną o dużym stężeniu tlenu możliwe jest powstanie ostrej kwasicy oddechowej bez równoczesnej ciężkiej hipo-ksemii. Sytuacja taka może grozić podczas mechanicznej wentylacji mieszani­ną wzbogaconą w tlen, przy niewłaściwym ustawieniu respiratora. Podobne zagrożenie może powstać podczas nie kontrolowanej tlenoterapii u pacjenta z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności oddechowej. Inną sytuacją, która w warunkach intensywnej opieki może doprowadzić do ostrej kwasicy gazowej, jest namiot tlenowy z niedostatecznym pochłania­niem dwutlenku węgla. Ostra kwasica oddechowa rozwija się często -u chorych nieprzytomnych. Jeżeli chiory otrzymuje tlen, wówczas nie ma sinicy, powłoki są zaróżowione. Podejrzenie kwasicy oddechowej potwierdzają wyniki badań laborato­ryjnych (są charakterystyczne dla nie skompensowanej kwasicy oddechowej), mianowicie: obniżone pH, podwyższone Pco, podwyższone aktualne stężenie dwuwęglanów, prawidłowe stężenie dwuwęglanów standardowych' (AB jest większe niż SB); prawidłowe pozostaje również stężenie zasad buforujących (BE) i co za tym idzie — również i nadmiar zasad (BE). W tym wypadku war­tość BE nie daje pojęcia o ilości kwasu, jaki należy z ustroju usunąć, lub za­sady,, jaką należy dodać dla wyrównania kwasicy. Dzieje się tak dlatego, że nadmiar powstającego kwasu węglowego, o czym mówiliśmy wyżej, zostaje zbuforowany przez hemoglobinę z równoczesnym wytworzeniem równoważnej ilości dwuwęglanów. Zmniejszy się przy tym ilość buforu hemoglobinowego, ale o tę samą wartość wzrośnie ilość buforującego anionu dwuwęglanowego, w wyniku czego całkowita ilość zasad buforujących (BB) nie ulega zmianie. Opisane wyżej zmiany ilustruje w sposób poglądowy ryc. VIII-2 i. VIII-3. Leczenie. Leczenie ostrej kwasicy oddechowej polega na jak najszybszej poprawie wentylacji płuc (p. rozdz. IX) i zasadniczo pokrywa się z lecze­niem ostrej niewydolności oddechowej, omówionej na str. 228.. W przypadkach ciężkiej kwasicy oddechowej, której towarzyszy podwyż­szony poziom potasu wywołujący charakterystyczne zmiany w ekg, wskazane jest szybkie podanie dożylnie 40—80 mM dwuwęglanu sodu. Postępowanie ta­kie zapobiegając migotaniu komór może uratować choremu życie. nmolft Pcoz 60 A B8-67 m£q/l Ryc. VIII-3. Kwasica oddechowa wy­równana. Ryc. VII[-2. Kwasica oddechowa nie­wyrównana. STD HCOJ Wlew dwuwęglanów doraźnie zastępuje wyrównawczą czynność nerek, które na uruchomienie mechanizmów kompensacyjnych potrzebują czasu. THAM-u nie poleca się ze względu na jego wpływ depresyjny na oddychanie. Przykład: Chora G. W., 1. 28. Ciężka niewydolność oddechowa wskutek rozległego urazu klatki piersiowej. Oddech wspomagany respiratorem. Parametry równowagi kwa- sowo-zasadowej w krwi tętniczej: pH — 7,28, SB — 27,0 mM/1, AB — 35,0 mM/1, BB — 55,0 mM/1, BE — /+4,0 mM/1, PCO2 — 80 mmHg.
 • Kwasica mleczanowa

 • Kwasica w zatruciach metanolem i glikolem etylenowym

 • Kwasica w zatruciu salicylanami

 • Pierwotna alkaloza oddechowa

  Pierwotna alkaloza oddechowa jest następstwem hiperwentyłacji prowadzącej do spadku ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla w pęcherzykach płucnych i we krwi. Dwukrotne zwiększenie wentylacji usuwa z ustroju tyle dwutlenku węgla, że pH krwi może się podnieść do wartości 7,63. Riperwentylując można zwiększyć wentylację piętnastokrotnie. Następuje- przy tym zachwianie sto­sunku w układzie dwuwęglany /Pco prowadzące do spadku stężenia jonów wodorowych (wzrostu pH), co ilustruje poglądowo ryc. VIII-4. W praktyce intensywnej opieki ostra alkaloza oddechowa może być na­stępstwem skojarzenia „wydajnego respiratora z niekompetentnym leka­rzem" — nadmierna wentylacja wskutek złego wyregulowania mechanicznego respiratora może doprowadzić do bardzo dużego spadku Pcos- W przypadkach, w których nie ma możności monitorowania na bieżąco ciśnienia parcjalnego COar może to być świadomie wybrana alternatywa hipo-wentylacji, której następstwa dla pacjenta są znacznie groźniejsze. Inną przyczyną alkalozy oddechowej, z którą można się spotkać w prakty­ce intensywnej opieki, jest nagłe usunięcie przeszkody w drogach oddecho­wych, która przez jakiś czas upośledzała wentylację. Nagła poprawa wenty­lacji przy wysokim stężeniu dwuwęglanów może doprowadzić do ostrej alka­lozy oddechowej z napadem tężyczki włącznie. Podobnie też zbyt intensywna korekcja skompensowanej oddechowo kwa- 8B--48 mtajl RyC- vi!I-4. Alkaloza oddechowa niewyrów- Bt ' 0 nana. sicy ketonowej w cukrzycy może doprowadzić do alkalozy oddechowej (p. str. 265). Alkaloza oddechowa nie zawsze wymaga specjalnego leczenia. W przy­padkach ciężkiej hiperwentylacji uwarunkowanej uszkodzeniem mózgu może być usprawiedliwione zastosowanie morfiny lub oddychanie mieszaniną 95% tlenu z 5% dwutlenku węgla, ponieważ alkaloza oddechowa pogarsza ukrwie-nie mózgu. Hiperwentyiację spowodowaną gorączką można opanować stosując ochła­dzanie pacjenta. Przy Wed: Chory O. J., 1. 21. Śpiączka mózgowa w następstwie urazu głowy. Oddech wspomagany respiratorem. Parametry równowagi kwasowo-zasadowej w krwi tętniczej: pH — 7,58, SB — 27,6 mM/1, AB — 22,0 mM/1, BB — 55,5 mM/1, BE — /-KO mM/1, pCO: — 24 mmHg.
 • Pierwotna kwasica metaboliczna

 • Zaburzenia mieszane

  Odszkodowanie za szkodę
  avatar-sa.pl
  Pomożemy Ci z odszkodowaniem.
  Zadzwoń do nas.
  "W praktyce często spotykamy się z kojarzeniem się w różny sposób pierwot­nych zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, które mogą się wzajemnie po­tęgować lub odwrotnie — wykazywać tendencję do wzajemnego wyrówny­wania. Do pierwszej grupy należy skojarzenie kwasicy metabolicznej z kwasicą oddechową oraz alkalozy metabolicznej z alkaloza oddechową, do drugiej — kwasicy metabolicznej z alkaloza oddechową, alkalozy metabolicznej z kwa­sicą oddechową, alkalozy metabolicznej z kwasicą metaboliczną, a możliwe jest także nakładanie się na tę ostatnią kombinacji: kwasicy lub alkalozy od­dechowej (9). Najczęstszym przykładem klinicznym skojarzenia kwasicy metabolicznej z kwasicą oddechową jest ostra niewydolność oddechowa spowodowana hipo-wentylacją, gdy metaboliczna kwasica mleczanowa powstała w wyniku hi-poksji tkankowej współistnieje z kwasicą oddechową z powodu ostrej reten­cji dwutlenku węgla. Pierwotna alkaloza oddechowa może się nakładać na pierwotną alkalozę metaboliczną, np. u chorych z przewlekłą niewydolnością oddechową po zastosowaniu mechanicznego respiratora. Możliwość takich kombinowanych zaburzeń pragniemy tu tylko zaznaczyć, omawianie ich wykraczałoby poza ramy niniejszego rozdziału. Analiza stanu klinicznego, zastosowanego leczenia, a przede wszystkim danych laboratoryj­nych w myśl przedstawionych wyżej zasad pozwoli prawie zawsze zoriento­wać się w powstałej sytuacji.