Oferujemy noclegi w Łomiankach, zajrzyj na naszą stronę https://PokojewLomiankach.pl i wynajmij dla siebie pokój.
A A A

Kwasica mleczanowa

Odtrucia alkoholowe
www.odtruwamy.pl
Anonimowo, dojeżdżamy natychmiast.
Doświadczony zespół lekarzy.
Kwasicą mieczanową nazywamy stan, w którym dochodzi do podwyższonego stężenia kwasu mlekowego we krwi, obniżającego pH krwi poniżej wartości 7,35 przy braku innych przyczyn kwasicy. Prawidłowy poziom kwasu mlekowego wynosi 0,4—0,8 mEq/l we krwi tęt­niczej i 0,45—1,3 mEq/l we krwi żylnej. Zastój spowodowany opaską uciskową, przy równoczesnej „pracy" mięśni przedramienia dla lepszego wypełnienia żył, jak to się często praktykuje przy pobieraniu krwi z żyły, może te warto­ści znacznie podwyższyć. Kwas mlekowy, będący końcowym produktem beztlenowej przemiany glu­kozy, gromadzi się w nadmiarze w płynach ustrojowych najczęściej wówczas, gdy wzmożone jego wytwarzanie kojarzy się z upośledzoną dalszą jego prze­mianą. Najczęściej sytuacja taka zdarza się w nagłym zatrzymaniu krążenia oraz we wstrząsie (p. str. 154), w którym hipoksja tkanek obwodowych jest przyczyną wzmożonego wytwarzania, zaś upośledzone ukrwienie wątroby — zmniejszonego wykorzystania kwasu mlekowego. Wynikająca stąd kwasica mleczanowa jest jednym z najwcześniejszych objawów upośledzonego prze­pływu krwi na obwodzie i zagrażającego wstrząsu. Nasilenie laktacydemii we wstrząsie może być wskaźnikiem prognostycz­nym. — na ogół im większe stężenie kwasu mlekowego, tym gorsze jest roko­wanie. Kwasica mleczanowa towarzyszy również ostremu zatruciu alkoholem ety­lowym. Kwasica ta jednak, jeżeli nie dołączą się inne powikłania, jest zwy­kle krótkotrwała i nie wymaga leczenia, ponieważ pH krwi przeważnie nie spada poniżej 7,25. Kwasica ustępuje samoistnie po utlenieniu alkoholu w ustroju. Spadek pH poniżej 7,25—7,20 powoduje zmniejszenie się kurczliwości włó­kien mięśnia sercowego, zmniejszając pojemność wyrzutową serca. Kwasica zmniejsza także reaktywność mięśnia sercowego oraz obwodowych naczyń krwionośnych na katechołaminy zarówno endogenne, jak i egzogenne. Kwa­sica mleczanowa może zatem na tej drodze uruchamiać błędne koło, polegają­ce na tym, że upośledzone krążenie nasila laktacydemię, ta zaś wywiera de­presyjne działanie na układ krążenia przyczyniając się do wystąpienia lub po­głębienia wstrząsu. Leczenie kwasicy mleczanowej polega na poprawie warunków krążenia ob­wodowego (p. leczenie wstrząsu) oraz na zastosowaniu wlewów dwuwęglanu sodu. Ilość dwuwęglanu sodu, jaką należy podać, obliczamy mnożąc wartość niedoborów zasa