Oferujemy noclegi w Łomiankach, zajrzyj na naszą stronę https://PokojewLomiankach.pl i wynajmij dla siebie pokój.
A A A

Pierwotna alkaloza oddechowa

Pierwotna alkaloza oddechowa jest następstwem hiperwentyłacji prowadzącej do spadku ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla w pęcherzykach płucnych i we krwi. Dwukrotne zwiększenie wentylacji usuwa z ustroju tyle dwutlenku węgla, że pH krwi może się podnieść do wartości 7,63. Riperwentylując można zwiększyć wentylację piętnastokrotnie. Następuje- przy tym zachwianie sto­sunku w układzie dwuwęglany /Pco prowadzące do spadku stężenia jonów wodorowych (wzrostu pH), co ilustruje poglądowo ryc. VIII-4. W praktyce intensywnej opieki ostra alkaloza oddechowa może być na­stępstwem skojarzenia „wydajnego respiratora z niekompetentnym leka­rzem" — nadmierna wentylacja wskutek złego wyregulowania mechanicznego respiratora może doprowadzić do bardzo dużego spadku Pcos- W przypadkach, w których nie ma możności monitorowania na bieżąco ciśnienia parcjalnego COar może to być świadomie wybrana alternatywa hipo-wentylacji, której następstwa dla pacjenta są znacznie groźniejsze. Inną przyczyną alkalozy oddechowej, z którą można się spotkać w prakty­ce intensywnej opieki, jest nagłe usunięcie przeszkody w drogach oddecho­wych, która przez jakiś czas upośledzała wentylację. Nagła poprawa wenty­lacji przy wysokim stężeniu dwuwęglanów może doprowadzić do ostrej alka­lozy oddechowej z napadem tężyczki włącznie. Podobnie też zbyt intensywna korekcja skompensowanej oddechowo kwa- 8B--48 mtajl RyC- vi!I-4. Alkaloza oddechowa niewyrów- Bt ' 0 nana. sicy ketonowej w cukrzycy może doprowadzić do alkalozy oddechowej (p. str. 265). Alkaloza oddechowa nie zawsze wymaga specjalnego leczenia. W przy­padkach ciężkiej hiperwentylacji uwarunkowanej uszkodzeniem mózgu może być usprawiedliwione zastosowanie morfiny lub oddychanie mieszaniną 95% tlenu z 5% dwutlenku węgla, ponieważ alkaloza oddechowa pogarsza ukrwie-nie mózgu. Hiperwentyiację spowodowaną gorączką można opanować stosując ochła­dzanie pacjenta. Przy Wed: Chory O. J., 1. 21. Śpiączka mózgowa w następstwie urazu głowy. Oddech wspomagany respiratorem. Parametry równowagi kwasowo-zasadowej w krwi tętniczej: pH — 7,58, SB — 27,6 mM/1, AB — 22,0 mM/1, BB — 55,5 mM/1, BE — /-KO mM/1, pCO: — 24 mmHg.